ติดต่อ : +358 40 2519433 ︱ อีเมล : contact@finclass.co

Blog

สนใจศึกษาต่อประเทศฟินแลนด์ควรทําอย่างไร

porvoo, city, finland-1962792.jpg

สนใจศึกษาต่อระดับมหาวิทยาลัย ณ ประเทศฟินแลนด์ควรทําอย่างไร

ฟินแลนด์ คือประเทศอันดับ 1 ของโลกที่ได้รับการยอมรับว่ามีระบบการศึกษาที่ดีที่สุด ในแต่ละปีจึงมีนักเรียน นักศึกษาจากต่างชาติกว่า 30,000 คน สนใจเข้ามาศึกษาต่อยังประเทศนี้ Finclass ได้รับการติดต่อเกี่ยวกับขั้นตอนสมัครเรียนต่อและการชิงทุนไปเรียนที่ฟินแลนด์จากนักเรียนตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาจนถึงระดับป.เอก และผู้ปกครองในไทย ซึ่งคําถามที่เป็น ที่นิยม ได้แก่ สนใจไปเรียนต่อฟินแลนด์ต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้าง และมีขั้นตอนการสมัครเรียนอย่างไร วันนี้ Finclass ขอแนะนําการเตรียมตัวเข้าเรียนในระดับป.ตรี และป.โทซึ่ง ได้รับความนิยมจากคนไทยมากที่สุด ลองมาไล่เรียงขั้นตอนต่าง ๆ และวิธีที่ถูกต้องไปด้วยกันค่ะ
ขั้นตอนการสมัครเรียน
 1. เลือกโปรแกรมการเรียนที่สนใจจากเว็บไซด์มหาวิทยาลัย หากคุณไม่แน่ใจว่าควรเรียนด้านไหน สามารถรับคําปรึกษาฟรีจาก Finclass เกี่ยวกับการเรียนในฟินแลนด์ เพื่อใช้ประกอบการตัดสิ้นใจ
 2. การสมัครเรียนในฟินแลนด์ จะเป็นการสมัครเรียนออนไลน์ โดยต้องเข้าไปที่ลิ้งค์ที่มหาวิทยาลัย กรอกข้อมูลส่วนตัว แนบเอกสารต่างๆ ที่มหาวิทยาลัยกําหนด แล้วกด Submit ก่อน Deadline ผู้ที่สมัครกับมหาวิทยาลัย Partner ของเราสามารถรับความช่วยเหลือจาก Finclass ในการตรวจความเรียบร้อยของเอกสารก่อนยืนตรงกับมหาวิทยาลัย ทาง Finclass ฟรี
 3. รอผลการสมัครทางเว็บไซด์ หรืออีเมล์จากมหาวิทยาลัย ซึ่งส่วนใหญ่จะประกาศ 2 เดือนหลังจาก Deadline ผลการสมัครจะแบ่งออกเป็น Unconditional Offer ซึ่งหมายความว่า ได้รับการตอบเข้าเรียนโดยที่ไม่มีเงื่อนไขใดๆ กับ Conditional Offer ซึ่งหมายความว่า ได้รับการตอบรับเข้าเรียนอย่างมีเงื่อนไข ผู้สมัครอาจต้องพัฒนา เรื่องภาษา ยื่นเอกสารเพื่อเพิ่ม หรือรอการสละสิทธิ์จากผู้ได้รับการตอบรับท่านอื่น
 4. ถ้าได้รับการตอบรับการเข้าเรียนทางอีเมล์ มหาวิทยาลัยจะกําหนด Deadline ของการตอบรับ มหาวิทยาลัยบางแห่งมอบส่วนลดค่าเรียนให้ผู้เรียนที่ตอบรับกับทางมหาวิทยาลัยภายในเวลาที่กําหนดด้วย จากนั้นผู้สมัครสามารถดําเนินการเรื่องวีซ่านักเรียน และหาที่พักนักเรียน โดยFinclass ให้ความช่วยเหลือนักเรียนที่สมัครเรียนกับมหาวิทยาลัย Partner ของเราฟรี
• ถ้าไม่ได้รับการตอบรับ ผู้สมัครสามารถ Appeal against the admission decision หรือ ยื่นคําขอให้ กรรมการพิจารณาผลการสมัครใหม่อีกครั้ง ซึ่งต้องยื่นภายใน 14 วันหลังจากทราบผลการสมัคร Finclass ให้ความช่วยเหลือในการขอยื่นคําขอ หรือให้คําแนะนําโปรแกรมที่เรียนแห่งใหม่ได้
ขั้นตอนการเตรียมตัว

     ตั้งเป้าหมายการเรียนต่อ
ไม่ว่าตอนนี้คุณกําลังเรียนอยู่ระดับชั้นไหน หรือยังไม่แน่ใจว่าตนเองสนใจเรียนด้านใด ควรลองเข้าไปที่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยหนึ่งๆ และลองอ่านเกี่ยวกับการสมัครเรียน เพื่อ ทําความเข้าใจ คุณสมบัติผู้สมัคร วันเปิดปิดรับสมัคร เอกสารที่มหาวิทยาลัยจะขอ และศึกษาเรื่องค่าใช้จ่าย สําหรับใครที่มุ่งมั่นที่จะไปเรียนต่อที่ฟินแลนด์ Finclass แนะน่าศึกษา ข้อมูลเกี่ยวกับฟินแลนด์คร่าวๆ เช่น ประเภทของมหาวิทยาลัย ค่าใช้จ่าย การทํางาน และระบบการศึกษา เป็นเรื่องสําคัญที่คุณควรเข้าใจข้อมูลเหล่านี้ล่วงหน้า ไม่ควรรอให้ ใกล้เรียนจบแล้วค่อยวางแผนการสมัคร อย่าลืมว่าการเตรียมตัวตั้งแต่เนิ่นๆ ทําให้เรามีความมั่นใจและมีโอกาสมากกว่า
     เตรียมภาษา
การไปเรียนต่อระดับปริญญา ไม่ว่าจะในระดับใด กรรมการที่รับสมัครจะขอดูคะแนนสอบภาษาอังกฤษ หรือคะแนนภาษาท้องถิ่น ขึ้นอยู่กับว่าผู้สมัครสนใจเรียนโปรแกรมภาษาอะไร กรรมการจะดูคะแนนเพื่อให้มั่นใจว่า เมื่อตอบรับผู้สมัครเข้าเรียนแล้วพวกเขาจะสามารถสื่อสารและใช้ชีวิตในประเทศนั้นๆได้ ฉะนั้นควรเตรียมเรื่องภาษาไว้เลยตั้งแต่เนิ่นๆ การเรียนใน โปรแกรมภาษาอังกฤษในฟินแลนด์ จะใช้คะแนนสอบวัดระดับภาษา ได้แก่ คะแนน lelts และ Toefl การสอบจะวัดการฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ คะแนนสูงสุดของการสอบ ielts จะอยู่ที่ 9 ในขณะที่ Toefl จะอยู่ที่ 120 คะแนน lelts ที่ผ่านเกณฑ์การสมัครหลายๆแห่งจะอยู่ระหว่าง 5.5 – 9 ในขณะที่ คะแนน Toefl ควรได้ระหว่าง 80 – 120 ขึ้นไป (ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ การกําหนดของสถาบันนั้น ) นอกจากนี้ถ้าคุณเลือกเรียนในโปรแกรมภาษาฟินนิช (เรียนฟรีในฟินแลนด์) ต้องใช้คะแนน YKKI Test ขณะนี้ยังไม่มีศูนย์สอบในประเทศไทย ถ้าคุณ สนใจเรียนต่อแบบไม่เสียค่าใช้จ่ายควรเรียนภาษาฟินนิช และบินไปสอบ ณ ประเทศฟินแลนด์ค่ะ
     เตรียมเอกสารต่างๆ
วุฒิการศึกษา และใบ Transcript (ใบเกรด) สําหรับเอกสารวุฒิการศึกษา ผู้สมัครอาจเป็นผู้ที่อยู่ระหว่างการศึกษาและใกล้เรียนจบ หรือ จะเรียนจบแล้วกี่ปีก็ได้ สิ่งสําคัญคือต้องสามารถชี้แจงกับมหาวิทยาลัย และยื่นวุฒิจบกับ มหาวิทยาลัยทันเวลาที่กําหนด สําหรับใบเกรด (Transcript) ควรตรวจสอบในเว็บไซต์ที่เปิดรับสมัครว่า จํานวนหน่วยกิตที่เรียนจากประเทศไทยเพียงพอต่อการเรียนต่อฟินแลนด์หรือ ไม่ ทั้งนี้จํานวนเกรดเฉลี่ยและวิชาพื้นฐานที่กรรมการคาดหวังจะแตกต่างกันไปในแต่ภาควิชาที่เปิดสอน
ผู้สมัคร ต้องขอให้สถานศึกษาที่เรียนจบมาจากประเทศไทยออกเอกสารให้เป็นภาษาอังกฤษ ถ้าเอกสารเป็นภาษาไทย สามารถนําตัวเอกสารไปแปลและขอตรารับรองว่าเป็นเอกสาร ตัวจริง (Legalized) ตามคําแนะน่าจากทางมหาวิทยาลัยได

เอกสารวุฒิการศึกษาส่าหรับการสมัครเรียน ป.ตรี

 • จบการศึกษาขั้นต่ําในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าจากประเทศอื่นที่ไม่ใช่ฟินแลนด์ โดยวุฒิดังกล่าวต้องเป็นที่ยอมรับในสถาบันการศึกษาของฟินแลนด์ว่าเพียงพอที่จะศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยในฟินแลนด์ได้ หรือ
 •  มีเกรดที่ได้จากการสอบ Admission ในระบบของฟินแลนด์ (Finnish Matriculation Examination) หรือ
 •  มีใบประกาศหรือผลการเรียนรับรองของ International Baccalaureate (IB) Diploma / European Baccalaureate (EB) Diploma/ DIAVRP อย่างใดอย่างหนึ่ง โดยโรงเรียนในไทยหลาย ๆ แห่งมหลักสูตรนี้เปิดสอนอยู่แล้วโดยเฉพาะโรงเรียนนานาชาติ หรือ 
 • ถ้าผู้สมัครอยู่ในสถานะเป็นผู้ลี้ภัยในประเทศฟินแลนด์ และไม่มีหลักฐานการสมัครเรียน ทางฟินแลนด์จะขอให้ผู้สมัครสอบ Admission หรือ SAT และหลักฐานอื่น ๆ ที่ใช้ยืนยัน ความพร้อมของผู้สมัครได้

เอกสารวุฒิการศึกษาส่าหรับการสมัครเรียน ป.โท

 • เอกสารแสดงวฒิการศึกษาระดับป.ตรี ซึ่งมีหน่วยกิตเทียบเท่ากับ 180 ECTS หรือการเรียนระดับป.ตรี 3 ปีเต็มในฟินแลนด์ ทั้งนี้ในบางสาขาวิชาอย่าง Art and Design อาจจะไม่
  ขอวฒิป.ตรี แต่ขอเอกสารที่แสดงถึงทักษะความสามารถพร้อมเรียนของผู้สมัคร เช่น ใบรับรองการทํางาน (Work certificates) หรือการเรียนอื่นๆ หรือ (Study certificates) การสมัครเรียนต่อ ป.โท จะใช้วฒิการศึกษาของระดับป.ตรีเป็นหลัก นั่นหมายความว่า ถ้าผู้สมัครจบการศึกษาระดับป.โทมาแล้ว และต้องการเรียน
CV และ Portfolio
CV หรือ Resume จะเป็นเอกสารที่แสดงถึงความสําเร็จที่ไม่ได้ระบุไว้ในใบเกรด บางมหาวิทยาลัยมีแบบฟอร์ม CV มาให้เรากรอกข้อมูล และในบางที่เราสามารถใช้แบบฟอร์ม CV ของตนเอง สําหรับแฟ้มสะสมผลงาน หรือ Portfolio อาจถูกขอจากผู้สมัครในสาขาที่เกี่ยวกับ Design หรือ การเรียนต่อในด้านที่เน้นทักษะเฉพาะทาง เช่น การเรียนที่เน้นการทํา วิทยานิพนธ์ หรือตีพิมพ์บทความ ทางกรรมการจะพิจารณาเป็นพิเศษ จะเห็นได้ว่าการรู้จักเก็บรวบรวมผลงานสมัยเรียนไว้ตั้งแต่เนิ่น ๆจะช่วยเพิ่มโอกาสการสมัครและชิงทุนมากขึ้น
Work Certificate
น้องไม่จําเป็นต้องมีประสบการณ์ทํางานหากสนใจไปเรียนต่อ แต่การมีประสบการณ์ทํางานอาจจะทําให้กรรมการเห็นว่าผู้สมัครสามารถแชร์ความรู้และประสบการณ์แก่นักเรียนคนอื่น ๆ ในห้องได้ สําหรับน้องที่กําลังคิดที่จะลาออกจากที่ทํางานเพื่อมาเตรียมตัวเรียนต่อ อย่ารอให้ใกล์ Deadline ของวันสมัครเรียน แล้วจึงยื่นขอ Work Certificate จาก HR ของที่ทํางาน ควรทํา เรื่องขออย่างน้อย 2 อาทิตย์ล่วงหน้าจะได้ไม่พลาดโอกาสยื่นสมัครค่ะ

เอกสารแสดงสิทธิ์การเดินทางหรืออยู่อาศัยในฟินแลนด์
ส่าเนาหนังสือเดินทาง Passport หรือ บัตรประชาชนในฟินแลนด์ หรือ บัตร Residence Permit
คะแนนอื่นๆ ที่อาจจะต้องใช้ยื่นสมัคร
คะแนน GMAT หรือ GRE จะใช้ในการสมัครเรียนต่อในด้านธุรกิจ
คะแนน GMAT ที่คาดหวังส่วนใหญ่จะอยู่ที่ 550 คะแนนขึ้นไป ขณะที่ GRE สามารถใช้แทน GMAT ได้ แต่ต้องอยู่ใน เกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกําหนด เช่น Verbal Reasoning Score 161 + GRE Quantitative Reasoning Score 151, or GRE Verbal Reasoning Score 169 + GRE Quantitative Reasoning Score 146

คะแนน SAT (Scholastic Assessment Test) ใช้ในการสมัครเรียนต่อระดับป.ตรี บางมหาวิทยาลัยอาจใช้คะแนนนี้ประกอบการพิจารณาด้วย

เตรียมสัมภาษณ์

ในบางสาขาวิชา นอกจากจะต้องยื่นเอกสารแล้ว ผู้สมัครอาจจะต้องเตรียมสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ หรือ ออนไลน์กับทางกรรมการด้วย
เตรียมสอบ หรือ ทํา Assignments
ในบางสาขาวิชา มหาวิทยาลัยจะกําหนดโจทย์การทํางานมาให้นักเรียนแสดงความสามารถในด้านที่สมัครเรียน เช่น คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ Aalto Univertsity กําหนดโจทย์ให้ผู้ สมัครแสดงความสามารถผ่าน Preliminary assignments (โจทย์ทํางานรอบที่ 1 30 คะแนนและ Intake Assignment โจทย์ทํางานรอบที่ 2 30 คะแนน) ก่อนจะผ่านเข้ารอบไป สัมภาษณ์กับอาจารย์เป็นรอบสุดท้าย 40 คะแนน เป็นต้น

จะเห็นได้ว่าการเรียนต่อ ณ ประเทศฟินแลนด์ไม่ใช่เรื่องยาก ถ้าผู้สมัครเตรียมตัวและศึกษาข้อมูลล่วงหน้า สําหรับผู้ที่สนใจไปเรียนต่อแต่ไม่มีเวลาเตรียมตัว สามารถลงทะเบียนกับ Finclass ที่รวบรวมทีมงานนักเรียนจากประเทศฟินแลนด์ ให้บริการให้คําแนะนําฟรีเกี่ยวกับการเรียนต่อและการชิงทุนในระดับปริญญา สําหรับน้องๆที่สนใจไปเรียนต่อ ในโปรแกรม ระดับมัธยมศึกษา โครงการแลกเปลี่ยน หรือหาประสบการณ์ฝึกงานในฟินแลนด์ สามารถลงทะเบียนรอรับข่าวสารโดยติดตาม Finclass ทาง Facebook Page หรือ www.finclass.co

error: Content is protected !!