ติดต่อ : +358 40 2519433 ︱ อีเมล : contact@finclass.co

Blog

สนใจศึกษาต่อประเทศฟินแลนด์ควรทําอย่างไร

ฟินแลนด์ คือประเทศอันดับ 1 ของโลกที่ผ่านการยอมรับว่ามีระบบการศึกษาดีที่สุด ในแต่ละปีจึงมีนักเรียน นักศึกษาจากต่างชาติกว่า 30,000 คน สนใจเข้ามาศึกษาต่อยังประเทศนี้ คําถามสําหรับน้อง ๆ คนไทยที่อยากไปเรียนต่อที่นี่คือ ต้องทําอย่างไรบ้าง ลองมาไล่เรียงขั้นตอนต่างๆ และวิธีที่ถูกต้องไปด้วยกัน โดยขอแนะนําการเข้าเรียนซึ่งได้รับความนิยมจาก คนไทยมากที่สุด

คุณสมบัติเบื้องต้นหากต้องการเรียนต่อฟินแลนด์
ลําดับแรกต้องมาเริ่มต้นเช็คคุณสมบัติกันก่อนว่ามีตรงไหนที่ผู้สนใจสมัครต้องทําให้ได้ตามเกณฑ์ เพิ่มโอกาสให้ตนเองได้เข้าเรียนตามที่หวัง มีใบประกาศหรือผลการเรียนรับรองของ International Baccalaureate (IB) Diploma / European Baccalaureate (EB) Diploma อย่างใดอย่างหนึ่ง โดยโรงเรียนในไทยหลาย ๆ แห่งมีหลักสูตรนี้เปิดสอนอยู่แล้ว โดยเฉพาะโรงเรียนนานาชาติ มีคะแนนวัดผลทางภาษาอังกฤษในเกณฑ์ที่กําหนด เช่น IELTS 6.0 คะแนนขึ้นไป, TOEFL IBT 79 คะแนนขึ้นไป เป็นต้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการกําหนดของสถาบันนั้น ๆ) จบการศึกษาขั้นต่ําในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าโดยเกรดเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ดี (สําหรับคนเรียนต่อระดับมหาวิทยาลัย) และการศึกษาระดับล่าสุดในเกณฑ์ดี (คนเรียนต่อ มัธยม)

ต้องการสมัครเรียนต่อฟินแลนด์ ต้องทําอย่างไร
ในกรณีที่น้อง ๆ สนใจเรียนต่อฟินแลนด์ในระดับมัธยม มักเป็นโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนจากสถาบัน โรงเรียน หรือการได้รับทุนในโครงการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งน้องกลุ่มนี้มักเป็น คนมีพื้นฐานทางภาษาดีอยู่แล้ว มีเกรดเฉลี่ยในเกณฑ์เหมาะสมกับการไปเรียนต่อ ในส่วนของระดับมหาวิทยาลัย จะดูเหมือนง่ายกว่าตรงที่ไม่จําเป็นต้องรอโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน สามารถสมัครเข้าเรียนตามมหาวิทยาลัยหรือคณะสาขาที่ตนเองต้องการได้เลย ขั้นตอนของสถาบันทั่ว ๆ ไปในระดับอุดมศึกษาของฟินแลนด์ รับสมัครดังนี้
1. Joint Application สามารถสมัครเรียนได้ 6 โปรแกรม โดยใส่รายละเอียดไปก่อน จากนั้นทางสถาบันจะพิจารณาความเหมาะสมว่าควรให้เลือกเรียนโปรแกรมไหน
2. Separate Application เป็นการสมัครแบบแยกตามหลักสูตร โดยไปสมัครกับทางมหาวิทยาลัยนั้น ๆ ได้เลย เงื่อนไขต่าง ๆ เป็นไปตามที่ทางสถาบันกําหนด

เอกสารเบื้องต้นที่ต้องใช้ในการเรียนต่อฟินแลนด์
1. ต้องมีเอกสารรับรองผ่านเกณฑ์ประเมินของ International Baccalaureate (IB) Diploma / European Baccalaureate (EB) Diploma อย่างใดอย่างหนึ่ง
2. เอกสารรับรองการเรียนจบในระดับมัธยมปลาย
3. เอกสารประเมินความรู้ทางภาษาอังกฤษ เช่น SAT, IELTS, TOEFL ซึ่งมีคะแนนตามเกณฑ์
4. หนังสือเดินทางถูกต้อง ไม่หมดอายุ
5. จดหมายตอบรับอย่างเป็นทางการจากสถาบัน
6. หลักฐานทางการเงินที่เพียงพอในการเรียน / ดํารงชีพ
7. เอกสารประกันสุขภาพ
8. ใครที่สนใจอยากเรียนต่อฟินแลนด์ ต้องลองศึกษาข้อมูลเหล่านี้ดู จะช่วยเพิ่มโอกาสให้ความฝันเป็นจริงขึ้นมาได้ แต่ที่สําคัญก็ต้องมีความมุ่งมั่นและไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคต่าง ๆ ใน อนาคตที่อาจเกิดขึ้นด้วย

error: Content is protected !!